תקנון | ברוך הבא למאורה גבר!

תקנון ותנאי שימוש באתר אינטרנט

אתר האינטרנט אליו נכנסת ("האתר") מופעל על-ידי חברת TubiGenius ("המפעילה"). המשתמש באתר ("המשתמש") מתבקש לקרוא בעיון רב את כל התנאים המפורטים בתקנון האתר ("תנאי השימוש" או "התקנון"), שכן השימוש והגלישה באתר מותנים בקבלה והסכמה מצדו של המשתמש לכל תנאי השימוש כפי שישונו ו/או יתעדכנו מעת לעת. ככל שהמשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הוא אינו רשאי לגלוש באתר ו/או לעשות בו כל שימוש לכל מטרה שהיא. כל משתמש יוכל לגלוש ולעשות שימוש באתר רק בתנאי שיקבל את תנאי השימוש במלואם וכלשונם, וזאת באמצעות השימוש באתר, ו/או רכישת מוצריו ו/או גלישה בו, אשר תבטא

את הסכמתו השלמה, המוחלטת והבלתי-חוזרת לכל תנאיי השימוש

1.2.   האתר מיועד למשתמשים מגיל 18 ואילך בלבד. כמו כן, המשתמש אינו רשאי להעלות ו/או לאפשר העלאת מידע לאתר אשר נוגע לאיש מלבד למשתמש עצמו.

1.3.   המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, מעת לעת, את תנאי השימוש, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, וזאת ביחס לאתר, כולו או חלקו, למאפיינים שלו (Features) או ליישומים שלו (Applications). הכל, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המפעילה. במקרה כזה, הכניסה לאתר לאחר שינוי תנאי השימוש כאמור תותנה במתן אישור מאת המשתמש לתנאי השימוש המעודכנים

1.4.   מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי הזנה או העלאה של נתונים או של תוכן לאתר, לרבות השתתפות בפורומים, עשיית שימוש ביישומים השונים, משלוח תגובות, משלוח קבצים וכיוצא באלו, אשר נוגעים למשתמש ואשר נוצרו ו/או נחשפו בעת שהמשתמש היה רשום באתר עשויים להוסיף ולהיראות באתר גם לאחר שהמשתמש יחדל לגלוש בו (ואף אם ימחק את חשבון המשתמש שלו באתר). נתונים מסוימים אשר נוגעים למשתמש אינם ניתנים למחיקה כלל (למשל, מסרים שנשלחו מן המשתמש למשתמשים אחרים). כמו כן, קיימת אפשרות כי משתמשים אחרים יעתיקו ו/או יעשו שימוש בנתונים אשר נוגעים למשתמש כאמור לעיל, וכן ייתכן כי בחירות שביצעו ו/או ברירות מחדל שהגדירו משתמשים אחרים ימנעו, למשל, הופעה של מסרים ששלח להם המשתמש בדף המשתמש שלהם. כניסה לאתרים ו/או ליישומים אחרים (ו/או כניסה באמצעות הנ"ל לאתר) עשויה להגביל ו/או לחשוף את פעולות המשתמש בשל מדיניות שמירת הפרטיות ו/או ברירות המחדל המוגדרות באותם אתרים ו/או יישומים

1.5.   המפעילה שומרת על זכותה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, בכל עת וללא צורך במתן הודעה מוקדמת, למנוע ממשתמשים מסוימים את האפשרות לגלוש באתר, לבטל הרשאות שניתנו למשתמשים ו/או למנוע ממשתמשים גישה לתכנים או שירותים מסוימים שיוצגו באתר. בתוך כך, שומרת המפעילה על זכותה, במקרים בהם יפר מי מהמשתמשים את תנאי השימוש, לשלול מאותו משתמש את היכולת ו/או הזכות לעשות שימוש באתר או בחלקים ממנו ו/או לבטל את ההרשאות שניתנו לאותו משתמש.

1.6.   אין לעשות שימוש באתר או בתכנים המוצגים בו למטרות לא חוקיות ו/או באופן העומד בניגוד לתנאי השימוש. בתוך כך, חל איסור לבצע כל שימוש אשר עלול לגרום לפגיעה באתר, בתכנים המוצגים בו, ברשתות ו/או ציוד תקשורת ו/או לפעול באופן שיפריע או ישבש את השימוש של משתמשים אחרים באתר.

1.7.   תנאי השימוש מתייחסים ומיועדים לגברים ונשים כאחד על פי הקשר הדברים, וזאת בין אם נעשה שימוש בלשון זכר, בלשון נקבה או בלשון רבים. למען הסר ספק, השימוש בלשון זכר, נקבה או רבים הנו לצורך הנוחות בלבד.

1.8.   כל הזכויות המוקנות למפעילה כאמור בתנאי השימוש הנן בנוסף לכל זכות העומדת למפעילה על-פי כל דין.

  1. זכויות יוצרים

2.1.   כל זכויות היוצרים, זכויות הקניין הרוחני והזכויות אשר דומות במהותן לזכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני (ביחד: "זכויות הקניין הרוחני") באתר, במידע, בתכנים הכלולים בו ובשירותים המוצעים בו, לרבות (אך מבלי לגרוע מכלליות האמור) טקסט, איורים, אלמנטים גרפיים, צליל, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות, סימני מסחר שייכות באופן בלעדי למפעילה או לצדדים שלישיים שהקנו למפעילה את הזכות לפרסמם באתר, והם מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, מדינות אחרות ואמנות בינלאומיות.

2.2.   למעט אם הדבר הותר במפורש, חל איסור מוחלט להעתיק, לשכפל, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, להעביר לציבור, לפרסם, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, להעניק רשיון, למכור, להשכיר או לאחסן את תוכנו של האתר וכל תוכן אחר שהתקבל באמצעותו ו/או שניתן לדלות באמצעותו, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בין על-ידי המשתמש ובין באמצעות או בשיתוף צדדים שלישיים, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת רשות מפורשת לכך מאת המפעילה, מראש ובכתב.

2.3.   אין להציג תכנים מהאתר באמצעות טכנולוגיית מסגור (framing) או כל טכנולוגיה אחרת אשר באמצעותה מוצגים למשתמש באופן משולב תוכן מהאתר ומאתרים אחרים.

 

  1. קישורים לאתרים אחרים ומאתרים אחרים

3.1.   האתר מכיל ו/או עשוי להכיל בתוכו קישורים (hyperlinks) אל מקורות מידע ותכנים אחרים המצויים על אתרים ברשת האינטרנט, אשר אינם חלק מהאתר ("האתרים האחרים"). המפעילה אינה קשורה בקשרים משפטיים עם האתרים האחרים. המפעילה אינה שולטת או מפקחת על המידע המתפרסם באתרים האחרים, על-אף שקיימת הפניה אליהם באתר. אין בהכללת הפנייה לאתרים האחרים משום הסכמה, מפורשת או משתמעת, מאת המפעילה לתכנים המפורטים באתרים הללו, והמפעילה אינה מציגה כל מצג ואינה נושאת בכל אחריות לתכנים של אותם אתרים, לחוקיותם, למוסריותם, לאמינותם או לעדכניותם. אין בהכללת ההפניות לאתרים האחרים משום המלצה, אישור, עידוד או העדפה מאת המפעילה לאתרים האחרים ולכל מידע המוצג בהם.

3.2.   חל איסור מוחלט לעשות שימוש באתר לשם יצירת קישורים לאתרים המכילים תכנים לא חוקיים, תכנים אסורים או תכנים שעלולים לפגוע ברגשות הציבור, בטוהר המידות או בערכי המוסר. בכלל זה, חל איסור להשתמש באתר לשם יצירת קישורים לאתרים פורנוגרפיים, לאתרי הימורים, לאתרים המכילים דברי בלע או הסתה או לכל אתר אחר אשר התכנים המוצגים בו אינם הולמים.

 

  1. רכישת שירותים/מוצרים באמצעות האתר

4.1.   האתר עשוי לאפשר למשתמשים לרכוש באמצעותו מוצרים או שירותים של המפעילה או של צדדים שלישיים. ככל שהמשתמש ירכוש מוצרים או שירותים באמצעות האתר, תבוצע הרכישה באמצעות כרטיס אשראי/PayPal/ארנק אלקטרוני/אמצעי תשלום אחר ("אמצעי התשלום") ובהתאם לנהלים של המפעילה ושל חברות האשראי/ספקי אמצעי התשלום. המשתמש בלבד יהיה אחראי לכל נזק שעלול להיגרם למפעילה ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מביטול החיובים שבוצעו באמצעי התשלום, הן כשהביטול בוצע בהוראת המשתמש והן על-פי החלטת חברת האשראי/ PayPal/הגורם שמספק את אמצעי התשלום.

4.2.   בכפוף להוראות כל דין, המפעילה תהיה רשאית לחייב את אמצעי התשלום של המשתמש בגין כל רכישה של מוצרים או שירותים שיבוצעו באמצעות האתר.

4.3.   כל רכישה של שירותים או מוצרים באמצעות האתר תהיה כפופה לחתימה על הסכם מתאים, אשר יופיע באותו חלק של האתר אשר יציע את השירות או המוצר ואשר יסדיר את התנאים שיחולו ביחס לאותה רכישה, ככל ישנו. רכישת איזה מהשירותים לא תקנה לרוכש כל זכות מעבר למצוין באתר באופן מפורש בעת רכישת אותו שירות.

4.4.   האתר מציע למכירה מגוון רחב של שירותים ומוצרים כגון: ספרים, תקליטורים, ערכות אימון, קורסים אינטרנטיים וכדומה. וכן סדנאות, סמינרים והרצאות (להלן: "מוצרים"). לצד המוצרים המיועדים למכירה באתר, מצוינת במפורש העובדה כי ניתן לרכוש אותם באמצעות מילוי פרטי כרטיס האשראי ושליחת טופס ההזמנה על ידי לחיצה על הכפתור "הזמן עכשיו", או כל כפתור בעל כותרת אחרת שמטרתו זהה. אם עובדה זו לא צוינה לצד המוצר ו/או השירות, לא תוכל לרכושם דרך האתר, ואנו לא נהיה חייבים לספק לך אותם.

4.5.   בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתמש להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.

4.6.   הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר.

  1. רכישת שירותים/מוצרים באמצעות האתר

5.1.   האתר עשוי לאפשר למשתמשים לרכוש באמצעותו מוצרים או שירותים של המפעילה או של צדדים שלישיים. ככל שהמשתמש ירכוש מוצרים או שירותים באמצעות האתר, תבוצע הרכישה באמצעות כרטיס אשראי/PayPal/ארנק אלקטרוני/אמצעי תשלום אחר ("אמצעי התשלום") ובהתאם לנהלים של המפעילה ושל חברות האשראי/ספקי אמצעי התשלום. המשתמש בלבד יהיה אחראי לכל נזק שעלול להיגרם למפעילה ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מביטול החיובים שבוצעו באמצעי התשלום, הן כשהביטול בוצע בהוראת המשתמש והן על-פי החלטת חברת האשראי/ PayPal/הגורם שמספק את אמצעי התשלום.

5.2.   בכפוף להוראות כל דין, המפעילה תהיה רשאית לחייב את אמצעי התשלום של המשתמש בגין כל רכישה של מוצרים או שירותים שיבוצעו באמצעות האתר.

5.3.   כל רכישה של שירותים או מוצרים באמצעות האתר תהיה כפופה לחתימה על הסכם מתאים, אשר יופיע באותו חלק של האתר אשר יציע את השירות או המוצר ואשר יסדיר את התנאים שיחולו ביחס לאותה רכישה, ככל ישנו. רכישת איזה מהשירותים לא תקנה לרוכש כל זכות מעבר למצוין באתר באופן מפורש בעת רכישת אותו שירות.

5.4.   האתר מציע למכירה מגוון רחב של שירותים ומוצרים כגון: ספרים, תקליטורים, ערכות אימון, קורסים אינטרנטיים וכדומה. וכן סדנאות, סמינרים והרצאות (להלן: "מוצרים"). לצד המוצרים המיועדים למכירה באתר, מצוינת במפורש העובדה כי ניתן לרכוש אותם באמצעות מילוי פרטי כרטיס האשראי ושליחת טופס ההזמנה על ידי לחיצה על הכפתור "הזמן עכשיו", או כל כפתור בעל כותרת אחרת שמטרתו זהה. אם עובדה זו לא צוינה לצד המוצר ו/או השירות, לא תוכל לרכושם דרך האתר, ואנו לא נהיה חייבים לספק לך אותם.

5.5.   בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתמש להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.

5.6.   הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר.

5.7.   פרטי כרטיס האשראי של המשתמש שרכשו באתר לא יישמרו במאגר החברה ולא יעשה בהם שימוש מלבד לשם קניית המוצר.

 

 

תשלום ואספקה

5.8.   החיוב אינו מיידי אלא רק במידה והמוצר זמין במלאי, בהתאם לאספקת המוצר ללקוח. המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת במפורש.

5.9.   אספקת המוצרים תבוצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.

5.10.    במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת המפעילה ו/או מי מטעמה יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכרז ו/או מכרז פומבי ו/או מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים, ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאית  המפעילה או מי מטעמה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.

5.11.    כל הרוכש מוצר באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

5.12.    במקרה של ביטול עסקת מכירה של מוצרים פיסיים (ספרים, תקליטורים וכדומה): תקופת הביטול ברכישה של מוצר – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר על ידי המשתמש. במקרה זה ההחזר יתבצע רק לאחר החזרת הטובין לחברה כשהם במצב תקין, לא נפגמו ולא נעשה בהם כל שימוש שהוא, לרבות העתקתם. למען הסר ספק – עלויות המשלוח (במידה וישנן כאלו) של החזרת המוצר לחברה, יחולו על המשתמש.

5.13.    במקרה של ביטול עסקה של סדנה או ארוע – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

5.14.    תנאי ביטול העסקה לא יחולו במקרה של: טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית. וכן לא על מוצרי מידע דיגיטליים (קבצי 3MP, וידאו, PDF וכדומה).

5.15.    ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני ariel.tubi2@gmail.com, ו/או דרך שליחת מסרון למספר 052-479-9333

5.16.    תוצאות הביטול עקב פגם: במקרה של ביטול עקב פגם תחזיר המפעילה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, יבטל את החיוב בשל העסקה ולא יגבה דמי ביטול כלשהם, בכפוף לאמור בסעיף 5.14 לעיל.

5.17.    תוצאות הביטול שלא עקב פגם: במקרה של ביטול שלא עקב פגם, תחזיר המפעילה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה ולא תגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, ובכפוף לאמור בסעיף 5.14 לעיל. יובהר ויודגש, דמי הביטול יגבו ע"י המפעילה.

5.18.    אם המשתמש ו/או מבצע הפעולה קיבל את המוצר, עליו החובה להחזרת המוצר לחברה לכתובת: ראשון לציון, מיקוד 7550772. חשוב לציין, כי המשתמש ו/או מבצע הפעולה יחויבו בתשלום מלא בגין השילוח של המוצר חזרה למפעילה. יובהר ויודגש: ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב למפעילה באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

5.19.    במידה והעסקה נעשתה בתשלום בכרטיס אשראי, המפעילה תעביר את הוראת הביטול לחברת האשראי בתוך 14 הימים. הזמן שבו תזכה חברת האשראי את הלקוח תלויה כולה בחברת האשראי ולא במפעילה.

5.20.    המפעילה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים ו/או לטיבם ו/או למועד אספקתם ו/או לאופן אספקתם. המפעילה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של המשתמש לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתמש לרכוש מוצרים.

5.21.    המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה.

לכל שאלה או בקשה יש לפנות למייל: 

info.socialbeast@gmail.com

או לסמס למספר הטלפון - 0524799333

2019 - כל הזכויות שמורות ל-TubiGenius ©